เว็บเพจนี้เป็นเว็บที่ให้คำแนะนำการใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเว็บเพจและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด โปรดคลิกเลือกสถานะผู้ใช้บริการ